Aantal keren bekeken: 45
0 0
Leestijd:4 Minuten

Visienota opgesteld door de Dorpsraad i.s.m. de verenigingen

1. Situering

Tijdens de bewonersvergadering van maart 2022, waarbij de bewoners van Leest in dialoog gingen met de burgemeester, werd het probleem aangekaart van de gebrekkige publieke infrastructuur voor het verenigingsleven in ons dorp. Met name het feit dat in buurdorpen Hombeek en Heffen mooie nieuwe/vernieuwde zalen zijn die door de stad worden uitgebaat, die tegelijkertijd (gesubsidieerde) concurrentie vormen voor de zalen van Leest, die in handen zijn van vzw’s, werd op de korrel genomen. De burgemeester verklaarde zich bereid tijdens de volgende legislatuur ook voor Leest een initiatief te nemen rond publieke infrastructuur, op twee voorwaarden: 1) de stad zal niet investeren in privéinfrastructuur, dus indien wordt geïnvesteerd moet er ook één of andere vorm van zakelijk recht op die infrastructuur zijn en 2) de stad wil een gedragen voorstel vanuit het Leestse verenigingsleven. In het voorjaar van 2023 werden alle verenigingen (inclusief de scholen en de parochie) door de Dorpsraad bevraagd over hun noden. Met de verenigingen die nu al een probleem van infrastructuur ervaren of dit in de nabije toekomst verwachten, werden tijdens twee workshops de problemen geanalyseerd en over een oplossing gebrainstormd.

2. Huidige toestand

a) Geen tekort aan vergaderlokalen
De verenigingen in Leest hebben geen tekort aan vergaderlokalen. Men vergadert in het Dorpshuis (al is dit niet toegankelijk voor minder mobielen, een groot minpunt), in eigen lokalen, bij ter Coose, op café, bij mensen thuis. Er is geen vraag naar meer vergaderlokalen.

b) Zalen zonder toekomstperspectief
Vandaag zijn er twee zalen waar grote bijeenkomsten, opvoeringen, feesten, koffietafels en dergelijke kunnen gehouden worden (Ter Coose en Sint-Cecilia). Beide zalen voldoen op dit ogenblik nog aan de wettelijke vereisten, maar kunnen de noodzakelijke investeringen in de nabije toekomst (asbestregels, maar ook verwachte regels ivm met ventilatie enzovoort) niet aan. Ter Coose is ook de enige podiumzaal in Mechelen ten westen van de Zenne.

c) Tekort aan repetitielokalen
Verenigingen die acGef zijn in de uitvoerende kunsten (zoals toneel, Brassband, …) hebben ruimte nodig waar ze voorafgaand aan een opvoering of concert intensief kunnen oefenen en waar hun materiaal (decor, instrumenten, …) ook kan gestockeerd worden. Vandaag heel de Brassband hiervoor nog de zaal Sint-Cecilia, toneelvereniging Rust Roest is zwervend voor wat repetities betreft.

d) Tekort aan stockageruimte
Een aantal verenigingen slaat materiaal op bij privé-personen; er zijn gelukkig veel schuren en hangars in Leest. Toch zijn er problemen, omdat er materiaal is dat te groot of te moeilijk hanteerbaar is om steeds te vervoeren. Daar zijn nu suboptimale oplossingen voor (bv KWB stockeert haar kerststal in een container op het chiroterrein). Ook bij de podiumkunsten is het belangrijk dat decors, verlichting, instrumenten dicht bij het podium kunnen worden opgeslagen, om extra kosten, beschadiging, en dergelijke, te voorkomen. Ook een vereniging als heemkundige kring ‘Leest Geweest’ zoekt een oplossing om op een goede manier erfgoed te kunnen bewaren.

3. Gewenste toestand

Er is absoluut nood aan een perspectief voor een zaal voor grote bijeenkomsten, feestelijkheden enerzijds, en aan een podiumzaal anderzijds. Van de twee zalen die er nu zijn, is de zaal Ter Coose het meest geschikt om te renoveren als polyvalente feestzaal. De grootte, ligging, aanwezigheid van keuken, parkeermogelijkheden, nabijheid Chiro enzovoort, maken deze zaal het beste ontwikkelperspectief heeft. De verenigingen zien wel een rol voor vrijwilligers weggelegd in de uitbating, die hoeft niet per se door de stad te gebeuren. Op dit moment wordt onze – beschermde – kerk met cultuurhistorische waarde, gerestaureerd. Het aantal erediensten neemt af. In overleg met en steun van de lokale parochiegemeenschap stellen we voor dat onze kerk omgevormd wordt tot een multifunctionele ruimte met plaats voor zowel erediensten als cultuur (concert, toneel, tentoonstellingen enz.). Er is een tekort aan podiumzalen in Mechelen, vooral ten westen van de Zenne, zodat soms voorstellingen moeten uitwijken naar dorpen als Zemst. Onze kerk kan als multifunctionele podiumzaal deze kant van Mechelen bedienen. Een multifunctionele dorpskerk past in het kerkenbeleidsplan van Mechelen. Beide sites sluiten aan op elkaar in de dorpskern van Leest, en activiteiten op deze sites ondersteunen ook de horeca (met drie cafeetjes en nog meer eetgelegenheden in de omgeving van het dorpsplein). We beseffen dat met name de eigendomsstructuur van de zaal Ter Coose niet evident is en gesprekken met de eigenaars nodig zijn. Deze zaal werd opgericht door parochianen in de jaren ’60 en in 1991 grondig gerenoveerd, opnieuw door en met geld van parochianen. Het is eigenlijk een zaal ‘van de Leestse gemeenschap’ en het is belangrijk dat die site van de gemeenschap en dus van openbaar nut blijft. Tegelijkertijd biedt dit een kans om de precaire situatie van de Chiro, een grote en zeer actieve vereniging, die een informeel gebruiksrecht heeft, te verzekeren voor de toekomst.

4. Conclusie

Er is grote overeenstemming over dit voorstel, we geloven dat dit project op een duurzame manier bijdraagt tot het sociale en culturele leven van ons dorp, en zeker voor wat de podiumzaal betreft, de buurdorpen. We hopen dat het stadsbestuur dit ook inziet en zich door ons voorstel laat inspireren om concreet stappen te zetten, zoals eerste gesprekken met de eigenaars van Ter Coose, haalbaarheidsstudie enz. Wij beseffen dat dit niet iets is dat op korte termijn kan gerealiseerd worden. Maar ‘gouverner, c’est prévoir’. Wij denken dat het tijd is om eraan te beginnen, zodat we voorkomen dat we over enkele jaren geen openbare infrastructuur meer hebben in ons dorp.

Deze website gebruikt cookies om te weten hoeveel bezoekers welke onderwerpen bekijken.